KwaliteitNadine Gregoire - Perfect Skin: INJECTABLE TEAM

De behandelingen worden uitgevoerd door mevr.drs.SJSM Wijenbergh, esthetisch arts en Nadine Gregoire, paramedisch gediplomeerd op HBO niveau, waarbij eerstgenoemde de botoxinjecties uitvoert en laatstgenoemde de fillers voor haar rekening neemt. Beiden hebben jarenlange ervaring op het gebied van injectables en volgen regelmatig bijscholing om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Ze volgen regelmatig intercollegiale trainingen/ cursussen en nemen deel aan seminars/congressen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

De behandelingen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Er is de laatste tijd veel veranderd in de wereld van cosmetische behandelingen. De scheidslijn tussen medische en cosmetische ingrepen is verdwenen. De wetgeving is nu zo aangepast, dat de strengere regels, die al golden voor behandelingen met een medisch doel, nu ook gelden voor het verrichten van cosmetische behandelingen. Het injecteren van Botox of fillers is hier een voorbeeld van. Deze maatregelen zijn genomen om de veiligheid voor de klant te waarborgen.

Schoonheidssalons, die meer aanbieden, dan de standaardgezichtsbehandelingen zullen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nader onderzocht worden om te zien of ze aan de nieuwe wettelijke normen voldoen.

Onze werkwijze is beoordeeld door de IGZ.

Met trots kunnen wij mededelen, dat wij deze toets met glans hebben doorstaan. Daarmee voldoen wij aan alle wettelijke normen en richtlijnen!


Klachtenregeling

Waarom een klachtenregeling?
Wij doen onze uiterste best om de resultaten van onze inspanningen zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij uw verwachtingen. Toch kan het wel eens een keer gebeuren dat u minder of niet tevreden bent met de zorg die we aan u verleend hebben.
In de klachtenregeling leest u langs welke wegen u uw klacht kenbaar kunt maken en hoe deze klacht zal worden behandeld.
Wij streven ernaar om in overleg met u tot een afgewogen en tot tevredenheid stemmende oplossing te komen.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Een klacht is elke mondelinge en/of schriftelijke uiting van ongenoegen van een cliënt. Een klacht kan gaan over:
• De behandeling;
• De manier waarop u te woord bent gestaan c.q. bent geïnformeerd.

Een klacht van een cliënt zien wij als een aanknopingspunt om onze kwaliteitseisen te verhogen.
Door het indienen van een klacht levert u een bijdrage aan ons kwaliteitsbewustzijn.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Klachten m.b.t. injecties met hyaluronzuur worden in eerste instantie behandeld door Nadine Gregoire Perfect Skin, klachten m.b.t. injecties met Botox door mevr.drs. S.J.S.M. Wijenbergh , esthetisch arts.

Onderstaande de procedure:

Behandelaar
Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar. Dat kunt u doen door mondeling dan wel schriftelijk contact op te nemen met uw behandelaar. De behandelaar geeft u alle benodigde informatie over de klachtenregeling en de termijnen waarbinnen uw klacht wordt behandeld. De behandelaar informeert de cliënt over de mogelijkheid om rechtstreeks de klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris
Indien het overleg met de behandelaar naar uw mening geen of onvoldoende resultaat oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris gebeurt altijd schriftelijk.
De klachtenfunctionaris biedt ondersteuning bij het bemiddelen tussen de cliënt en behandelaar bij een klacht.
De klachtenfunctionaris adviseert de klager met betrekking tot de indiening van de klacht bij een onafhankelijke geschillencommissie. Tevens onderzoekt deze de mogelijkheden om tot een oplossing van deze klacht te komen.
Zij bewaakt het procesverloop van de klacht volgens de klachtenregeling.
Waar nodig adviseert de klachtenfunctionaris de behandelaar omtrent kwaliteitsverbeteringen.

Geschillencommissie
Conform de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij aangesloten bij de landelijke en onafhankelijke geschillencommissie van de Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl )
De wettelijke taak van de geschillencommissie is om te beoordelen of een klacht al dan niet gegrond is en om –als dat nodig is- aanbevelingen ter verbetering te doen aan de behandelaars binnen Nadine Gregoire - Perfect Skin

Hoe wordt uw klacht behandeld?
De aanpak van uw blijk van ongenoegen door behandelaar, klachtenfunctionaris of geschillencommissie verschilt in essentie niet van elkaar.
Eerst wordt gekeken in hoeverre de klacht aan de formele voorwaarden voldoet: de klacht moet eenduidig betrekking hebben op een voorval dat is voorgekomen óf behandeling die is verstrekt binnen Nadine Gregoire - Perfect Skin én moet betrekking hebben op een voorval/behandeling binnen het tijdbestek van drie maanden volgend op het voorval of behandeling.
Door middel van hoor en wederhoor wordt de klacht nader onderzocht. Relevante informatie uit het persoonlijk dossier van de cliënt wordt bestudeerd. Waar nodig worden inhoudelijk deskundigen geraadpleegd.
Er wordt een uitspraak gedaan over de klacht. Deze wordt besproken en toegelicht met de cliënt. De klacht wordt geregistreerd in een geanonimiseerd jaarverslag.
Indien er sprake is van een ernstige situatie van structurele aard, zal deze gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nuttige gegevens:
Zoals eerder vermeld moet er een duidelijk onderscheid worden aangebracht tussen klachten m.b.t. injecties met hyaluronzuur of botox én klachten m.b.t. alle overige behandelingen en/of producten.
Klachten m.b.t. injecties met hyaluronzuur of botox worden uitgevoerd binnen Nadine Gregoire - Perfect Skin

Behandelaars binnen Nadine Gregoire - Perfect Skin zijn:
• Mevr. drs. S.J.S.M. Wijenbergh, esthetisch arts.
Lid van NVEG ( Nederlandse vereniging Esthetische Geneeskunde)

Zie voor meer informatie over de NVEG: https://www.nveg.nl/

• Nadine Gregoire, paramedisch gediplomeerd op HBO niveau, werkzaam onder supervisie van mw. drs. S.J.S.M. Wijenbergh, geheel conform de eisen die de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) stelt en binnen goedgekeurde wettelijke kaders van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Mondelinge klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via het directe contact met de behandelaar dan wel telefonisch, tel. nr. 043-3260469.
Schriftelijke klachten kunnen ingediend worden per e-mail (info@nadinegregoire.nl) of per post:
Nadine Gregoire - Perfect Skin
Jekerweg 46
6212 GC Maastricht

De klachtenfunctionaris is mevr. drs. D.H.M. Wouters, arts. Zij is telefonisch te bereiken op 0615115450.